sisaengtham.ac.th
ไฟฟรี 4.0 โครงการ 1 4 โรงพยาบาล 4 ภาค 400 กิโลวัตต์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เฟส 1 ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง 4 ภาค ขนาด 400 กิโลวัตต์ ในช่วงปิดเทอมช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2561 โดยทีมงานช่างขอข้าวและจิตอาสา งบประมาณเบื้องต้น 14,000,000 บาท เพื่อลดค่าไฟฟ้าประมาณ 240,000 บาท/เดือนระยะเวลาคุ้มทุนที่ 4.8 ปี ซึ่งมีอายุการใช้งาน 25 ปี จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในกิจการอย่างอื่นของโรงพยาบาลตลอด 25 ปีของโซล่าเซลล์เปรียบเสมือนเราได้บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทุกเดือน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท ถ้าหากโรงพยาบาลเองมีความพร้อมต้องการติดตั้งมากกว่าโครงการก็สามารถเพิ่มได้ ส่วนเฟสต่อไปอาจจะให้ครบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศก็เป็นได้ โครงการนี้รับสมัครจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาแต่ละท้องถิ่นช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่่ ส่วนงบประมาณก็จะเป็นการระดมทุนบริจาคสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน และโรงพยาบาลช่วยสมทบในบางส่วน หรือที่ไหนพร้อมอาจจะมากกว่าภาคละแห่งก็พอเป็นไปได้ พื้นที่ในการติดตั้งขนาด 100 กิโลวัตต์ใช้พื้นที่ 800 ตารางเมตร หากมีพื้นที่ว่างบนหลังคาอาจจะติดตั้งได้มากกว่า 100 ตารางเมตรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาหรือโรงพยาบาลสมทบ