อบรมการประยุกต์ใช้ โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น รุ่นที่5

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

รุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559

Recruit training

“อดีตที่เลวร้ายที่ยังไม่แก้ไข อนาคตมีแวววอดวายถ้ายังไม่ลงใจ อันไหนดีกว่ากัน” เลือกได้แล้วมาอบรมโซล่าร์ไว้พึ่งพาตนเอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น
รุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้เข้าอบรม

1. คุณทัสมา เขมะนุเชษฐ์
2. น.ส.สุพัตรา สุรินทรานนท์
3. คุณเชศฐ์ คือประโคน
4. คุณมงคล สมานคงศักดิ์
5. น.ส.รินดา พูลสว่าง
6. คุณสุทรรศน์ เผ่าผาง
7. คุณจักรพงษ์ ลับโกษา
8. คุณสุภนิตย์ ศรีสมบูรณ์
9. คุณนุชนาฏ ศรีสมบูรณ์
10. คุณวิภาพร คณทา
11. คุณอุทัย สายนึก
12. คุณพานทอง เขียวสดศรี
13. คุณพงษ์เพชร เขียวสดศรี
14. คุณธวัธชัย ศรีมกุฏพันธ์
15. คุณจิงใจ อ่อนศรี
16. คุณภิญโญ อั้งยุทธ
17. คุณยุทธศิลป์ นางาม
18. พระวุฒเดช ไตรภพ
19. คุณอมร พันธุ์อ้น
20. คุณวิทาน เผือกแก้ว
21. คุณชาญณรงค์ คมเฉียบ
22. คุณธันยธร ยอดแปลน
23. คุณฉลอง สุขสมพงษ์
24. คุณชูศักดิ์ ใจเอื้อ
25. คุณรวิพรรณ สารีผล
26. นายสุพวัฒ อาจหาญ
27. คุณวัชเรศร ดวงแสง
28. คุณสุนันท์ ถิรมนสิทธิ
29. คุณปฐพี โพธิ์ทอง
30. คุณชัยธนาดล อุชชิน
31. คุณมรกต ศรีสุธา
32. ณัฏฐณิชา ศรีสุธา
33. คุณสุรยุทธ จันทรสาขา
34. คุณทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล
35. คุณพงศ์ปณต ดิษฐปาน
36. คุณอัศวิน ตั้งตรงเวชกิจ
37. พระยุทธนา ขัยเวียง
38. สามเณรสุราช สุขมาก
39. คุณจันดี บุตรดี
40. คุณมลเทียร สูงขาว
41. คุณเกียรติศักดิ์ นานาโพธิ์
42. คุณวิทยา เพชรน้อย
43. คุณปารมี พิมพ์บุตร
44. คุณกิตติภัค ทองไทย
45. คุณเฉลิม บัวสิงห์
46. คุณดุริยางค์ ก้อนคำ
47. คุณนพสิทธิ์ เรืองฐานวัตน์
48. พระกิตติพล ทองน้อย
49. คุณ ณัฐวัตร จิระโนโชติ

ประกาศครั้งที่ 4 ตามจำนวนที่ลงทะเบียนเรียบร้อย หากท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่เห็นรายชื่อกรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำบัตรผู้เข้าอบรมและเตรียมสื่อที่พัก สื่อการสอนได้

ประมวลภาพ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงชุดนอนนา

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
โทร 086-2331345, 080-4895970
E-mail: sisaengtham@hotmail.com

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
รุ่นที่6: การรับสมัครเข้าอบรมการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น
ได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ http://sisaengtham.net/news/2016/training-application-solar-preliminary-generation-6/

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: