เศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชุมชน

วันนี้พระครูวิมลปัญญาคุณได้มีโอกาสนำเสนอ เรื่องราวของโรงเรียนศรีแสงธรรม ในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้านพลังงานแก่ชุมชน…

1 2