sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม23

สมาธิศรีแสงธรรม23

การอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่อมมีความจำเป็นที่จะต้อง มีภูมิคุ้­มกันให้กับตนเอง การรักษาธรรม รักษาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันได้อย่างดีศีลทำให้สังคมสงบร่มเย็นหากไม่มีศีล ย่อมทำตน­ให้เดือดร้อน สังคมเดือดร้อน บางอย่างควรเร่ง บางอย่างควรช้า ให้พิจารณาให้ดี

กฏระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1