sisaengtham.ac.th

คนเก่งของเราวันนี้/ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีแสงธรรมจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

 


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี
ชั้นม.2
1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย โคตรมงคล
3. เด็กหญิงอรพรรณ เวชสาร
4. เด็กหญิงอรัญญา เวชสาร
5. เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงงาม

ชั้นม.3
6. เด็กหญิงณัฐยา ป้องคำ
7. เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
8. เด็กหญิงอัมพิกา พิมพ์ทวี
9. เด็กหญิงวิจิตรา สิงหธรรม

ชั้นม.6
10. นางสาวฐิติมา คำหาร
11. นางสาวชุตินันท์ กระจายศรี

รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เหรียญทองอันดับหนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
น.ส.โสดาพร เขียวสะอาด.
เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
เด็กหญิงวิจิตร สิงหธรรม
3.เด็กหญิงมนีนุช แก้วปัญญา

เหรียณทองอันดับหนึ่ง จัดสวนถาดแบบชื้น
1. นางสาวนิฐิรัตน์ ทองพูล
2. นางสาวการุณรัตน์ จักรได้
3. นางสาววนิดา มาษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่ามีจิตสาธารณะ
1. นายชณที นามเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1