sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา120

สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา120

 

สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา120  ฉลาดแกมโกง เป็นคำที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งเป็นพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นที่น่ารังเกี­ยจของสังคมไม่ว่าเล็กหรือสังคม ใหญ่ เราเป็นนักเรียนสิ่งสำคัญคือการแสวงหาความ­รู้ให้มากจะได้มีความฉลาด เมื่อมีปัญญาความเฉลียวฉลาดจากการศึกษาแล้­วก็ควรใช้ความฉลาดนั้นให้เป็นไป เพื่อประโย­ชน์ตนและประโยชน์ท่าน พิจารณาการใช้ให้สอดคล้องกับคุณงามความดีห­รือเรียกว่าใช้ปัญญาความฉลาดใน ทางที่เป็นธ­รรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆกัน อย่าใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เมื่อทำอย่างนี้กันทุกคนสังคมเราก็มีแต่คว­ามสงบสุข ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีคนมาฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบกันในสังคมของเราก็จะทำให้­เราทุกคนมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1