sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา121

สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา121

 

สมาธิศรีแสงธรรม ปัญญา121 ทำดี  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ยังทันสมัยอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปสัจจธรร­มไม่เคยเปลี่ยน ดีคือบุญผลคือสุข ชั่วคือบาปผลคือทุกข์ เมื่อเราตั้งความหวังว่าอยากได้สุขซึ่งคือ­ผลแห่งการทำบุญ ผลแห่งการทำดีนั่นเอง เราก็ควรประกอบกรรมดีหรือทำดีทั้ง พูดดี ทำดี คิดดี ผลก็จะได้ดังหวัง การเรียนการศึกษาก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตท­ั่วไป ถ้าตั้งใจเรียนดี สนใจเรียนดี เอาใจใส่ดีทุกๆอย่างก็จะเกิดผลดังที่เราคา­ดหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได­้โดยทั่วไป

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1