sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ การศึกษาพอเพียง

การศึกษาพอเพียง

 

แผนผังแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีแสงธรรม
ที่ประยุกต์ใช้ใน 4 คือ

1.ด้านการบริหารสถานศึกษา มีหลักธรรมและสื่อฟรีออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทำให้การสื่อสารเป็นแบบแบนราบ
2. ด้านการจัดหลักสูตร คือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และเทคโนโลยีชุมชนที่เหมาะสม
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน คือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติ
4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ

ส่งผลให้เกิด
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนพอเพียง โรงเรียนพลังงานทดแทน

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1