sisaengtham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ ทุนการศึกษาประจำปี 2559

ทุนการศึกษาประจำปี 2559

ทุนการศึกษาประจำปี 2559

 


กิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครูของโรงเรียนศรีแสงธรรมจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนโดยได้รับการสนับสนุนบริจาคจำนวน 130,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนดังนี้

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      1.1 ทุนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

2. การศึกษาสำหรับนักเรียนทีกำลังศึกษาอยู่ ทุนละ 1,000 บาท
    2.1 ทุนนักเรียนเรียนดี
    2.2 ทุนสำหรับนักเรียนประพฤติดี มีจิตสาธารณะ

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการทำดีของตนเองที่เคยทำมาก่อน และทำอยู่ปัจจุบัน หรือต้องการทำในอนาคต ส่งที่ครูประจำชั้น ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ และขออนุโมทนาขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจบุญที่ร่วมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพื่อแรงเสริมการพัฒนาให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้มีกำลังใจต่อการทำคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการส่งคนดีมีความรู้เข้าสู่สังคมของเราให้น่าอยู่ต่อไป รวมทั้งที่ท่านเป็นกำลังใจช่วยแชร์ ช่วยกระจายข่าวบอกบุญต่างๆ ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
7 มิ.ย.59

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1