sisaengtham.ac.th

ข่าวประกาศ/ รายชื่ออบรมโซล่าร์ รุ่นที่ 5

รายชื่ออบรมโซล่าร์ รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อ อบรมการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น รุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 มีดังนี้
1. คุณทัสมา เขมะนุเชษฐ์
2. น.ส.สุพัตรา สุรินทรานนท์
3. คุณเชศฐ์ คือประโคน
4. คุณมงคล สมานคงศักดิ์
5. น.ส.รินดา พูลสว่าง
6. คุณสุทรรศน์ เผ่าผาง
7. คุณจักรพงษ์ ลับโกษา
8. คุณสุภนิตย์ ศรีสมบูรณ์
9. คุณนุชนาฏ ศรีสมบูรณ์
10. คุณวิภาพร คณทา
11. คุณอุทัย สายนึก
12. คุณพานทอง เขียวสดศรี
13. คุณพงษ์เพชร เขียวสดศรี
14. คุณธวัธชัย ศรีมกุฏพันธ์
15. คุณจิงใจ อ่อนศรี
16. คุณภิญโญ อั้งยุทธ
17. คุณยุทธศิลป์ นางาม
18. พระวุฒเดช ไตรภพ
19. คุณอมร พันธุ์อ้น
20. คุณวิทาน เผือกแก้ว
21. คุณชาญณรงค์ คมเฉียบ
22. คุณธันยธร ยอดแปลน
23. คุณฉลอง สุขสมพงษ์
24. คุณชูศักดิ์ ใจเอื้อ
25. คุณรวิพรรณ สารีผล
26. นายสุพวัฒ อาจหาญ
27. คุณวัชเรศร ดวงแสง
28. คุณสุนันท์ ถิรมนสิทธิ
29. คุณปฐพี โพธิ์ทอง
30. คุณชัยธนาดล อุชชิน
รายละเอียดการเข้าอบรม https://acsst.wordpress.com/2016/07/09/solar-training/ ประกาศครั้งที่ 2 ตามจำนวนที่ลงทะเบียนเรียบร้อย หากท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่เห็นรายชื่อกรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำบัตรผู้เข้าอบรมและเตรียมสื่อที่พัก สื่อการสอนได้
บัดนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่ห้องรองรับได้แล้วแต่ยังมีผู้สอบถามมา จำนวนมากจึงขยายจำนวนผู้เข้าอบรมตามการรับสมัครถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
27 ก.ค.59

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1