sisaengtham.ac.th

ข่าวประกาศ/ ทุนการศึกษา ต้นกล้า ศสธ.

ทุนการศึกษา ต้นกล้า ศสธ.

             การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์

 

             สภาพฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่เอื้ออำนวยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการไม่พร้อมการมีบุตรก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ ทางโรงเรียนมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา ของเยาวชนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้ทุนการศึกษา มีการจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง และชุดนักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล


            การจัดโครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษาต้นกล้าศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายทางการ ศึกษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายและผู้ปกครองที่สูงวัย ทางโรงเรียนจึงต้องทำโครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตสมวัยเป็นคนดีช่วยเหลือตนเองได้และสรรค์สร้างประโยชน์สุขต่อสังคม สืบไป
การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน การให้ทุนการศึกษาไม่ได้เป็นการผูกมัด ท่านสามารถเลือกจำนวนนักเรียน และเลือกทุนที่จะมอบในระยะสั้นคือ ๑ ปี ระยะกลาง ๓ ปี ระยะยาวคือ ๖ ปี การบริจาคทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีแสงธรรมยังสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีกับโครงกาจ่าย ๑ ได้ ๒ ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย


ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดหยอดภาษี 200% (ตรวจสอบ)


ติดต่อบริจาคได้ที่ รร.ศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
มือถือ 0862331345

หรือ โอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”
เลขที่บัญชี 786-0-06333-3

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1