sisaengtham.ac.th

ข่าวประกาศ/ ม.อุบลฯ ประกาศคัดเลือกโควตา

ม.อุบลฯ ประกาศคัดเลือกโควตา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

จำนวน 267 คน

– รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th (ภายหลังที่นักเรียนผู้สมัครผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาแล้ว)

– สนใจติดต่อที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

แบบฟอร์มหนังสือของสถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบฟอร์มหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่นำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ (ใช้สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1