sisaengtham.ac.th

เกี่ยวกับเรา/ ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีแสงธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งตามแผนงานการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ (เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม) เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดงดิบ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีแสงธรรม” อักษรย่อคือ ศสธ.

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลในพระพุทธศาสนา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในชุมชนซึ่งมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคาร เรียนคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น ขนาด 12×36 เมตร 1 หลัง จำนวน 6ห้องเรียน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้นขนาด10×20 เมตร 1หลัง จำนวน 4ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 9×20 เมตร 1 หลัง ห้องน้ำขนาด 5×10 เมตร แยกชายหญิงอย่างละ 3ห้อง การปลูกสร้างอาคารได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิวัดป่าศรีแสงธรรมและเงิน บริจาคจากพ่อค้าประชาชน และข้าราชการทุกฝ่าย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เปิดรับนักเรียนครั้งแรกจำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 270 คน ผู้อำนวยการคนแรก คือ ดร.สมชาย ฐานเจริญ ปัจจุบันเป็นครูจิราภรณ์ ว่องไว


พระครูวิมลปัญญาคุณ(นพพร สู่เสน) 
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม 
ได้เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ จึงมีแนวคิดมุ่งมั่นหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการให้โอกาสทางการศึกษา สอดแทรกด้วยธรรมะ เพื่อการครองชีพในสังคมอย่างผาสุขและยั่งยืน ต่อมา


คุณสุเจนต์-คุณสุนัน,คุณจารุวัฒน์ ศรีสุข และคณะ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๗๐ไร่ สร้างวัดป่าศรีแสงธรรม และ อีก ๑๘ไร่ สร้างโรงเรียนศรีแสงธรรมเพื่อสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาแบบบูรณาการตามแนววิถีพุทธ

 


ดร.ดวน มาร์ตี้ ฮวง (นักวิชาการชาวสวิสเซอร์แลนด์) ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าศรีแสงธรรม และปรึกษาหารือกันถึงเรื่องก่อตั้งโรงเรียนการกุศล เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในสังคมชนบทที่ห่างไกล และได้มีศรัทธาบริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารของโรงเรียน จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)


 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนศรีแสงธรรม จึงได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -

โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้รับใบอนุญาตเลขที่ “อบ(๓)๐๐๑/๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓


ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -

พระครูวิมลปัญญาคุณ (นพพร สู่เสน )เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต นายณัฐพล จันทร์สอน เป็นผู้จัดการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่เขตประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓ มี ดร.สมชาย ฐานเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม(คนแรก)


 

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1