sisaengtham.ac.th

เกี่ยวกับเรา/ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต :
พระครูวิมลปัญญาคุณ (นพพร สู่เสน )เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม
รับใบอนุญาตเลขที่ :
อบ(๓)๐๐๑/๒๕๕๓
ลงวันที่ใบอนุญาต :
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
โรงเรียนศรีแสงธรรม อักษรย่อ “ศ.ส.ธ.”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
SISAENGTHAM SCHOOL อักษรย่อ “S.S.T.”
ที่อยู่ :
212 ม.5 บ้านดงดิบ
ตำบล :
ตำบลห้วยยาง
อำเภอ :
อำเภอโขงเจียม
จังหวัด :
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
34220<
โทรศัพท์ :
086-2331345
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
อีเมล์ :
sisaengtham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.sisaengtham.net
เขตพื้นที่การศึกษา :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
อบต.ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อ.โขงเจียม :
-กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อ.เมือง :
-กม.
ปรัชญา :
คุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
คติธรรม :
ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มวลมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :
ต้นราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน :
สีฟ้า-สีเหลือง
เอกลักษณ์ :
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม การพึ่งพาตนเอง และพลังงานทดแทน
อัตลักษณ์ :
ไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ผู้จัดการ ;
นายณัฐพล จันทร์สอน
ผ.อ.โรงเรียนศรีแสงธรรม(คนแรก) :
ดร.สมชาย ฐานเจริญ
ผ.อ.โรงเรียนศรีแสงธรรม(ปัจจุบัน) :
นางสาวจิราภรณ์ ว่องไว
วิสัยทัศน์ :
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน แบบบูรณาการวิถีพุทธ
พันธกิจ :
มุ่งพัฒนาการศึกษาตามแนววิถีพุทธแบบ บูรณาการ เน้นความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1