sisaengtham.ac.th

เกี่ยวกับเรา/ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในการสื่อสาร ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มศักยภาพ เป็นที่พึงพอใจในชุมชน

3.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์

๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

๒ ครู บุคคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ สมรรถนะ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๓ การบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดธรรมาภิบาล ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

๔ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีพุทธให้สอดคล้องความต้องการของ ผู้เรียน

๕ จัดสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1