sisaengtham.ac.th

เกี่ยวกับเรา/ สัญลักษณ์

สัญลักษณ์


 

สัญญาลักษณ์ โลโก้
1. เด็ก       : อยู่เหนือดอกบัว คือ ส่งเสริมเด็กหรือเยาวชนของชาติ สู่ความเป็นเลิศ
2. ดอกบัว  : อยู่ระหว่างกลางยู่เหนือหนังสือ คือ ธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม นำความรู้
3. หนังสือ  : อยู่ล่างสุด คือ แหล่งเรียนรู้ ความรู้ องค์ปัญญา
4. พื้นสีฟ้า  : อยู่พื้นล่าง คือ น้ำ
5. พื้นสีเหลือง : อยู่พื้นบน คือ ท้องฟ้ายามเช้ามีแดดออกสีทอง


ปรัชญา : คุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
คติธรรม : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มวลมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด
เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม การพึ่งพาตนเอง และพลังงานทดแทน
อัตลักษณ์ : ไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า-สีเหลือง

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1