sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม ค้นพบทั้งหมด :18 รายการ

 • img

  รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา รุ่น 3

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา รุ่น 3

หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึง รถเข็นไฟฟ้าชุดนอน ออกไปมีผู้ติดต่อขอเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก
 • img

  พระครูวิมลปัญญาคุณ ต้นแบบ

พระครูวิมลปัญญาคุณ ต้นแบบ

พระครูวิมลปัญญาคุณ ต้นแบบผู้สร้างโรงเรียนพลังงานเพื่อชาติ ที่มา ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
 • img

  เด็กดีศรีแสงธรรม

เด็กดีศรีแสงธรรม

ด.ช.วันนพ สร้อยคำ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เก็บเงินได้ 11,140 บาท
 • img

  9 ม.ค. 58 ผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน

9 ม.ค. 58 ผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารโรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีแสง ธรรมในวันที่ 9 มกราคม 2558
 • img

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 58

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 58

 • img

  กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนากล้าต้นเดียวประจำปี 57 ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนากล้าต้นเดียวประจำปี 57 ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

 • img

  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่(บูชาแม่พระโพสพ)

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่(บูชาแม่พระโพสพ)

 • img

  โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • img

  ดำนากล้าต้นเดียว ของนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมประจำปี 2556

ดำนากล้าต้นเดียว ของนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมประจำปี 2556

 • img

  วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญูู

วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญูู

 • img

  จิตอาสาปทุมพิทยาคารสู่ศรีแสงธรรม

จิตอาสาปทุมพิทยาคารสู่ศรีแสงธรรม

 • img

  ไนแองการ่าเอเซียเปรียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง

ไนแองการ่าเอเซียเปรียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง

 • img

  ศรีแสงธรรมนำสู่อาเซียนเที่ยวปราสาทวัดพู

ศรีแสงธรรมนำสู่อาเซียนเที่ยวปราสาทวัดพู

 • img

  วันแม่โรงเรียนศรีแสงธรรม ประจำปี 2555

วันแม่โรงเรียนศรีแสงธรรม ประจำปี 2555

 • img

  สมาทานศีลแปล10 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคม

สมาทานศีลแปล10 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคม

 • img

  วันไหว้ครูศรีแสงธรรม 2554

วันไหว้ครูศรีแสงธรรม 2554

 • img

  โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดทำวิดีทัศน์ขณะไป­ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดทำวิดีทัศน์ขณะไป­ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

 • img

  กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต สำหรับบุคคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต สำหรับบุคคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖